Penboyr School
Ysgol Penboyr

Clybiau

Clwb Brecwast

Mae’r ysgol yn rha o Fenter Brecwast am Ddim Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Cynigir brecwast am ddim yn yr ysgol rhwng 8y.b a 8.40y.b., gan ganolbwyntio ar fwyta’n iach.

Mae’r plant yn cael eu goruchwylio tan ddechrau’r ysgol am 8.50y.b.

Screen Shot 2014 10 19 At 113720 PM 

 

Clwb Hwyl

Kids Clipart Clwb Hwyl   Kids Clipart 

 

Mae gan yr ysgol glwb gofal ar ôl ysgol sy’n rhedeg bob Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn ystod tymhorau’r ysgol rhwng 3.30 y.p a 5.30 y.p. 

Codir tâl am fynychu’r clwb. 

Os dymunwch gofrestru eich plenty, neu os oes angen fwy o wybodaeth arnoch, yna cysylltwch â’r ysgol.

Ysgol Sul

Ysgol Sul
(Ysgol Y Llan)

Mae’r Ysgol Sul (neu Ysgol y Llan) yn cyfarfod unwaith yr wythnos yn neuadd yr ysgol. Rydyn ni’n cael hwyl yn trafod storïau o’r Beibl a digwyddiadau o’r Calendr Cristnogol trwy gelf a chrefft. 

Dewch i ymuno â ni a chael sudd a bisgedi rhwng 3.30 a 4.30 ar brynhawn dydd Gwener. 

Urdd Gobaith Ctmru

Urdd Logo 

 

Urdd
Gobaith
Cymru  

Images 

 

Images

 Mae Adran yr Urdd yn cyfarfod yn fisol ar ôl ysgol yn ystod Tymor y Nadolig.  

 Images Yn ystod Tymor y Gwanwyn, cynhelir ymarferion côr a dawnsio ar ôl ysgol ar gyfer cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd. Mae’r côr a’r partion dawnsio yn cystadlu hefyd mewn 
Eisteddfodau lleol megis, Eisteddfod Castell Newydd Emlyn a Gwyl Fawr Aberteifi. 
Images Mae disgyblion hynaf yr ysgol yn cael cyfleoedd i fynychu gwersylloedd yr Urdd– yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd a Llangrannog a chystadlu mewn chwaraeon. 
Images

 Mae croeso i bob plentyn ymaelodi â’r Urdd.  

 

Screen Shot 2015-06-21 At 6.28.26 PM

Urdd Website Competition Winners 2012

Penboyr School came first in the 'Create a Website' Competition.

Pupils from class 4 created the website in j2e.

The theme this year was 'Celebrations'.

The children decided to research the celebrations within the church. 

 

Urdd Website Competiton 2015

(3rd place) 

'Tyfu a Ffynnu' 

The Digital Leaders from years 5 and 6 came third in the Urdd 'Create a Website' Comprtition.  

The theme this year was 'Tufu a Ffynnu' (Grow and Prosper).  The pupils decided to study William Morgan and the growth of the Welsh Bible from 1588 to present day.

The website was created in j2Bloggy.

Screen Shot 2015-06-21 At 6.30.49 PM

 Click on the link below to see our winning webpages!

http://penboyr.j2webby.com/

 and click on 'Websites Created by Children'

Ein Clwb TGCh

 Screen Shot 2014 10 30 At 204838

 

Ein
Clwb TGCh  

Screen Shot 2014 10 30 At 204838 

 

Apple Imac 27 Inch Nvidia Geforce Gtx 675M Thumb 800X600 Contentfullwidth

Mae ein Clwb TGCh yn cyfarfod amser cinio bob dydd Gwener er mwyn i ddisgyblion wella eu dysgu a datblygu defnydd effeithiol o’r technolegau newydd.

 1381960575 2012 Ipadrd Step1 White

Teimlwn ei bod hi’n bwysig i’r disgyblion gael y cyfle i archwilio gwahanol agweddau o TGCh trwy ddysgu sgiliau newydd. Ein bwriad yw defnyddio amrediad eang o offer TGCh gan gynnwys  iPads, Probots, a chameráu yn ogystal â rhaglenni difyr a chyffrous i helpu i ddatblygu eu hyder a chymhwysedd wrth ddefnyddio technoleg fodern a fydd yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cyflawni.  

 Macbook Air 11Inch 580 100

Er na fydd ein clwb yn cael ei redeg fel gwers ddosbarth arferol, fe fydd yn estyniad ar ddysgu TGCh ac yn cyfrannu at ddatblygiad TGCh yn ein hysgol. Ein nod yw dysgu, cael hwyl, dysgu mwy ac archwilio technoleg yn eang.  

 Probot 2 250Px

Byddwn yn canolbwyntio ar e-ddiogelwch, a bydd y Clwb TGCh yn cael ei arolygu bob amser gan aelod o staff. Ni fydd disgyblion yn cael gweld deunydd amhriodol ar unrhyw adeg gan fod yr un canllawiau i’w dilyn ag sydd yn ein polisi ysgol ar gyfer TGCh.

 Uk6w9zjf9lzmskgo3ojfbzorb 0 DHNRO Lshkmqr1o

Fe fydd ein ‘ Harweinwyr Digidol’ ar gael i helpu gydag unrhyw broblem TGCh a’n nod yn y pen draw, ar ôl hyfforddiant, yw y byddan nhw’n mabwysiadu rôl ehangach wrth redeg y Clwb TGCh dan oruchwyliaeth aelod o staff. 

Computer Kids Group

 

 

 

 

 

 

Clwb Coginio

Screen Shot 2014 10 26 At 14631 AM Clwb 
Coginio
  
Screen Shot 2014 10 26 At 14631 AM

 

Mae na clwb coginio yn cael ei gynnal yn caban ar y cwcers newydd. 

Mae’r plant yn dysgu sut i bwyso a mesur y cynhwysion a dilyn ryseitiau.

Mor belled, mae’r clwb wedi bod yn llwyddiannus iawn,  a’r plant yn mwynhau creu bwyd blasus i’r teulu.  

 

Screen Shot 2014 10 26 At 14631 AMScreen Shot 2014 10 26 At 14631 AMScreen Shot 2014 10 26 At 14631 AM

Clwb Ysgrifennu Creadigol

Blyant 

Clwb Ysgrifennu Creadigol 

Blyant 

Mae disgyblion CA2 yn cael cyfle unwaith yr wythnos i adael i’r awen gydio ynddyn nhw yn y Clwb Ysgrifennu Creadigol.

Rydyn ni’n ysgrifennu barddoniaeth, straeon byrion a dramâu ac yn trafod syniadau. Mae’n gyfle hefyd inni drafod nodweddion gramadeg Saesneg ac i ymarfer sillafu yn yr ystafell gyfrifiaduron. Mae hyn yn galluogi’r disgyblion i ddefnyddio sgiliau trosglwyddadwy mewn amgylchedd trawsgwricwlaidd.   

Clwb Gemwaith

 

Screen Shot 2015-06-21 At 7.44.29 PM (2)

Mae’r plant o flynyddoedd 5 a 6 yn mwynhau llunio cadwyni am y gwddf, breichledi a chlustdlysau gan ddefnyddio gleiniau o wahanol fathau.  

Cystadlodd rhai o’r plant ym mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn Eisteddfod yr Urdd 2013 yn y gystadleuaeth Celf a Chrefft gan lunio gemwaith yn darlunio ‘Patrymau’r Amgylchedd’. 

Hefyd mae bwrdd arddangos gan y plant yn yr ysgol lle mae’r gemwaith yn cael eu gwerthu. Maen nhw wedi gwerthu’r gemwaith yn ffeiriau’r ysgol ac mewn ffeiriau crefft lleol.