Penboyr School
Ysgol Penboyr

Gwobrau a Llwyddiannau

Rydyn ni yn Ysgol Penboyr yn rhoi cynnig ar lawer o wahanol gystadlaethau. Mae’r disgyblion yn elwa ar gael cymryd rhan mewn prosiectau sy’n creu amgylchedd dysgu cyffrous ar draws y cwricwlwm, ac sydd o ddiddordeb mawr iddyn nhw eu hunain. Mae cystadlaethau’r cwricwlwm yn cynnig cyfle i ddisgyblion gymryd rhan yn y gymuned ac i ddangos eu doniau a defnyddio eu sgiliau. 

Mae angen tipyn o amser a chynllunio er mwyn cymryd rhan mewn cystadlaethau. Mae’r pwnc dan sylw yn bwysig iawn ac mae’r disgyblion yn mwynhau defnyddio’r ymchwil y byddan nhw’n ei wneud yn ystod ymweliadau addysgol ac ymweliadau gan y gymuned i helpu i lunio cynnwys prosiect. Wrth baratoi cynnwys prosiect, bydd y disgyblion yn defnyddio technoleg y sgrin werdd, os yw hynny’n addas ar gyfer y prosiect, a byddan nhw hefyd yn defnyddio ein gorsaf radio i gynnal cyfweliadau a throsgwlyddo gwybodaeth yn ogystal â defnyddio cyfrifiaduron. 

Os yw’n bosibl, byddwn ni’n ceisio sicrhau ei bod hi’n hawdd creu cysylltiad rhwng y cystadlaethau â’r cwriwclwm a fydd yn cael ei addysgu yn ystod y flwyddyn. Gan ddibynnu ar thema’r gystadleuaeth, mae ambell flwyddyn yn galw am fabwysiadu agwedd meddwl agored ‘meddwl tu fas i’r bocs’. Mae’n gallu bod yn dipyn o her, felly, i greu rhywfath o gysylltiad rhwng pynciau’r cwricwlwm a’r cystadlaethau! Er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i gymryd rhan, rydyn ni’n amrywio rhwng rhoi cyfle i ddisgyblion CA1 a CA2 neu rhwng gwahanol grwpiau blwyddyn, gan ddibynnu ar y prosiect. O bryd i’w gilydd fe fyddwn ni’n creu prosiect fel ysgol gyfan. 

Rydyn ni yn Ysgol Penboyr yn teimlo bod rhoi cynnig ar gystadlaethau yn rheolaidd yn ffordd effeithiol iawn o ysbrydoli disgyblion a rhoi cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn gwella eu llythrennedd. Maen nhw hefyd yn cael llawer o hwyl wrth gymryd rhan!

Cliciwch ar Gwobrau a Llwyddiannau isod i weld rhai o’r cystadlaethau rydyn ni wedi cymryd rhan ynddyn nhw.