Penboyr School
Ysgol Penboyr

Diogelu Plant

Mae Llywodraethwyr a staff Ysgol Penboyr yn rhannu’r nôd, i sicrhau bod y plant yn ddiogel trwy gyfrannu i:

  • ddarparu amgylched ddysgu ddiogel ddynt ddysgu ynddo
  • adnabod plant sydd yn dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed, gan gymryd y camau priodol, gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn ddiogel yn eu lleoliad addysgol a gartref.

Er mwyn cyrraedd y nôd, byddwn:

  • yn sicrhau nad oes unrhyw berson anaddas yn gweithio gyda’r plant
  • yn hyrwyddo arferion diogelwch gan gwestiynu unrhyw arferion gwael neu beryglus
  • adnabod achlysuron lle rydym yn gofidio am les plentyn, gan arwain neu ddilyn y camau priodol yw cadw’n ddiogel
  • cyfrannu i bartneriaeth effeithiol gan gyd-weithio gyda’r holl asiantaethau i ddarparu’r gwasanaethau gorau i’n plant.

Dr. C James , Mrs. Sharon Vobe a Mrs. Sharon Jones yw’r personau â gofal am Ddiogelwch Plant ac os oes gennych ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â nhw ar fyrder.  Parch. Mr. Peter Moody, Cadeirydd y Llywodraethwr yw'r Llywodraethwr Diogelu Plant.  Swyddog Diogelu'r Sir yr Caryl Davies.