Penboyr School
Ysgol Penboyr

ACEDd-SEAL

ACEDd-SEAL

Mae Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu (ACEDd) yn ddull o ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol yn yr ysgol gyfan.  Nod y dull hwn yw cynnwys holl aelodau’r ysgol a phob agwedd ar fywyd ysgol.

Mae sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol yn sail i bron pob agwedd ar fywyd ysgol, bywyd cartref a bywyd cymunedol, gan gynnwys dysgu effeithiol a chyd-dynnu â phobl eraill. Maen nhw’n hanfodol i wella ysgolion.

Pan fydd sgiliau da gan ddisgyblion yn y meysydd hyn, a chânt eu haddysgu o fewn amgylchedd sy’n gefnogol i iechyd a lles emosiynol, caiff disgyblion eu cymell a’u galluogi i:

• fod yn ddysgwyr effeithiol a llwyddiannus

• ffurfio a chynnal cyfeillgarwch

• delio â gwrthdaro a’i ddatrys mewn modd effeithiol a theg

• datrys problemau gydag eraill neu ar eu pennau eu hunain

• rheoli teimladau cryf megis rhwystredigaeth, dicter a phryder

• gallu hyrwyddo cyflwr tawel ac optimistaidd sy’n hyrwyddo’r gallu i gyflawni nodau

• dod dros rwystrau a dyfalbarhau yn wyneb anawsterau

• gweithio a chwarae’n gydweithredol

• cystadlu’n deg, ac ennill a cholli gydag urddas a pharch at gystadleuwyr

• cydnabod a sefyll dros eu hawliau nhw a hawliau pobl eraill

• deall a gwerthfawrogi’r hyn sy’n wahanol ac yn debyg rhwng pobl, gan barchu hawl pob eraill i gael credoau a gwerthoedd sy’n wahanol i’w rhai nhw eu hunain.

Themau/Themes

Dilynir 7 thema dros ddwy flynedd.  Y themau yw:

• Thema 1 - Dechrau newydd

• Thema 2 - Cyd-dynnu a chweryla

• Thema 3 - Dweud na wrth fwlio

• Thema 4 - Mynd amdani!

• Thema 5 - Hoffi fi fy hun

• Thema 6 - Perthnasoedd

• Thema 7 - Newidiadau